Azəri versiyası  |  Главная
Страница 10518 из 10944 << < 10514 10515 10516 10517 10518 10519 10520 10521 10522 > >>
RASHAD | Xahiw ederdim menim bu sualima cavab vereydiniz ImamZaman haqqinda geniw melumat veresiz xahiw edirem evvelceden minnetdaram
Ответ / Cavab

Dini mənbələrdə Məhdi (ə.f) “Biz kitabdan Tövratdan, yaxud lövhi-məhfuzdan sonra Zəburda da yer üzünə yalnız Mənim saleh bəndələrimin hakim olacağını yazmışdıq”. (“Ənbiya” surəsi, ayə 106) 12 əsrdir müsəlmanlar məhz o anın yetişməsi üçün dua edir, hər dəfə adı çəkiləndə “Allah Onun zühurunu tezləşdirsin” deyə dua edirlər. Bu şəxs Allahın yer üzünə təyin etdiyi sonuncu imam Məhdidir (ə.f). İmam Məhdi (ə.f) Qiyamət öncəsi zühur edərək dünyada İlahi ədaləti bərqərar edəcək şəxsdir. Əhməd Hənbəl Müsnəd kitabında (məşhur hədis toplusu) Həzrət Peyğəmbər (s)-dan belə nəql edir: "Əgər dünyanın sonuna bir gün belə qalmış olsa Allah mənim əhli-beytimdən bir kişini göndərəcək ki, yer üzünü zülmlə dolduğu halda ədalətlə doldursun”. Müsəlman inancına görə, dünyanın sonuna az qalmış (hədislərdə bu dövr fəsadların artması ilə işarə olunur) zühur edəcək sonuncu imam (ilahi rəhbər) yer üzündə İlahi ədaləti tətbiq edəcək. Bu günə qədər olan və insanlar arasında sirli qalan müqəddəs hadisələrin izahını verəcək, insanlara Allahın dinini insanlara hər təhrifdən uzaq, olduğu kimi çatdıracaq. Həzrət Mehdi Allahın yer üzündə sonuncu huccəti, hakimidir. Bu, həm də missiyası başa çatmaqda olan Yerdə insanlara Tanrının istədiyi ədalətli dünyanın praktiki nümayişi olacaq. Islam elminin atası İmam Sadiq (ə) bu mövzu ilə bağlı buyurur: “Allah-taala Həzrət Adəmi yaratdığı gündən Qiyamətə qədər yer üzü heç vaxt İlahi huccətsiz olmamış və olmayacaqdır. İstər zahiri və aşkar huccət olsun, istərsə də qeybdə və gizlində olan. Əgər yer üzündə İlahi bir huccət olmasa, Allaha sitayiş olunmaz.” Rəvayəti söyləyən şəxs İmamdan soruşur ki, camaat qeybdə olan İmamdan necə istifadə edəcək? İmam Sadiq (əleyhissəlam) buyurur: “Günəşdən bulud arxasında olarkən istifadə etdikləri kimi.” Məhdi kimdir? Məşhur hədis müəlliflərindən Əbu Davud Ummu Sələmədən (r.ə.) belə nəql edir: "Peyğəmbərdən eşitdim ki, buyurdu: "Məhdi mənim nəslimdən, Fatimənin (s.ə.) övladlarındandır." On ikinci İmam Həzrət Məhdi ibn Həsən Əskəri (ə) (11-ci imam) hicrətin 255-ci ili şaban ayının 15-də Samirra şəhərində dünyaya gəlib. Onun adı İslam Peyğəmbərinin adından, yə’ni, Muhəmməd, künyəsi də Peyğəmbərin künyəsindəndir, yə’ni, Əbülqasimdir. Qeyd edək ki, İmamlar onun əsl adının çəkilməsini qadağan etmişlər. Bu üzdən dini ədəbiyyatda Onu bir qayda olaraq ləqəbləri ilə çağırırlar. Onun məşhur ləqəbləri Huccət, Qaim, Xələfisaleh, Sahib əz-zaman və Bəqiyyətullah, Əba Saleh (salehlər atası rəmzi məna daşıyır). Ən məşhur ləqəbi isə Məhdidir. Atası on birinci İmam Həzrət Həsən Əskəri (əleyhissəlam), anası isə Nərcis (Nərgiz) adlı xanım olub. Qeyd edək ki, sonuncu İmamın doğulması o zamankı İslam xilafətinin mərkəzi olan Samirrada baş verir və mümkün olduqca gizli saxlanılır. Mənbələrdə qeyd olunur ki, Məhdi qeybdən əvvəlki 5 illik həyatında çox az insan onu görüb. Bunlar ailə üzvləri və atasının ən yaxın səhabələri görə biliblər. Bu onunla izah olunurdu ki, hələ doğulmamışdan çox-çox əvvəl Məhdi barəsində çoxsaylı məlumatlar vardı. Bir çoxları üçün, xüsusən də Abbasi xilafəti üçün sonuncu xilaskarın təhlükə idi. Çünki narazı müsəlmanlar üsyan qaldıra bilərdilər. Bu səbəbdən tarix Məhdinin gizli doğulduğunu və insanlardan gizli saxlanıldığını qeyd edir. Hicri 260-cı ildə Samirrada bir zirzəmidə qeybə çəkilir. Hicri 260-cı ildə atası 11-ci İmam Həsən Əskəri (ə) zəhərlənərək öldürüldükdən sonra 5 yaşlı Məhdi qeybə (insanların gözünə görünmür) çəkilir. Qeyd edək ki, İmam Məhdi əleyhissəlamın qeyb dövrü iki hissəyə bölünür: Kiçik qeyb dövrü və böyük qeyb dövrü. Kiçik qeyb dövrü (qısamüddətli qeyb) (İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın şəhadətindən) hicri 260-cı ildən 329-cu ilədək (dördüncü xüsusi naibin vəfatına qədər) davam etmişdir. Bu müddət təxminən altımış doqquz il davam edib. Kiçik qeyb dövründə şiələrin əlaqəsi İmamla tamamilə kəsilməmiş, onlar xüsusi və çox məhdud şəkildə İmamla əlaqə saxlaya bilib, hətta bəziləri Onunla görüşüblər. Bu müddət ərzində müəyyən şəxslər o Həzrətin xüsusi vəkili olmuş, yəni demək olar ki, İmam Məhdi (ə.f) bu müddət ərzində həm qeybdə, həm də aşkarda olmuşdur. (Əgər belə demək mümkünsə). Islam ədəbiyyatında kiçik qeyb dövrünü böyük qeyb dövrünə hazırlıq mərhələsi kimi qiymətləndirirlər. Çünki sonrakı mərhələdə müsəlmaların İmamla əvvəldə olan azacıq əlaqələri də kəsilir və müsəlmanlar öz məsələlərində İmamın ümumi vəkillərinə, yə’ni, müctəhidlik səlahiyyəti olan və İslam hökmlərinə dərindən bələd olan alimlərə müraciət etməli olurlar. İmam Məhdi əleyhissəlamın qeybə çəkilməsinin birinci mərhələsi başa çatdıqdan sonra, yəni hicri 329-cu ildən uzunmüddətli və böyük qeyb dövrü başlamış və bu mərhələ indiyədək davam edir. Yalnız Allah-taala Ona qiyam etmək üçün zühur - üzə çıxma icazəsi verənə qədər davam edəcək. On ikinci İmamın qeybə çəkilməsinin hər iki mərhələsi ondan əvvəlki İmamlar tərəfindən qabaqcadan xəbər verilmiş və elə həmin dövrdən də ravi və hədisyazarlar tərəfindən öyrənilərək hədis kitablarında qeyd edilmişdir. Qeyd edək ki, İslam mətnlərində, hədis mənbələrində İmam Məhdi barəsində Peyğəmbərdən (s.a.s) söylənmiş onlarla hədis mövcuddur. O cümlədən Peyğəmbər Əhl-Beytinə mənsub imamlar Məhdi barəsində çoxlu hədislər (onların hamısı demək olar ki, Rəsuallahın kəlamlarına söykənir) söyləyiblər. 1) Əmirəl-mö’minin Əli (ə) – 51 hədis; 2) İmam Həsən (ə) – 5 hədis; 3) İmam Hüseyn (ə) – 14 hədis; 4) İmam Zeynül-abidin (ə) – 11 hədis; 5) İmam Baqir (ə) – 63 hədis; 6) İmam Sadiq (ə) – 124 hədis; 7) İmam Museyi-Kazim (ə) – 6 hədis; 8) İmam Riza (ə) – 19 hədis; 9) İmam Cavad (ə) – 6 hədis; 10) İmam Əliyyən-Nəqi (ə) – 6 hədis; 11) İmam Həsən Əskəri (ə) – 22 hədis Həzrət Əli (əleyhissəlam) buyurmuşdur: “Bizim qeybə çəkiləcək (İmamımızın) iki qeyb dövrü olacaq. Onlardan biri digərindən daha çox olacaq. Onun qeybdə olduğu müddət ərzində onun İmamətinə yalnız imanı möhkəm və mə’rifəti kamil olan şəxslər inanacaq.” Yenə İmam Əli (ə) deyir: “Peyğəmbər (s.a.s) buyurmuşdur ki, dünyada zülm və haqsızlıq baş alıb getdiyi zaman Hüseynin (ə) nəslindən bir nəfər ümmətimə rəhbərlik edib haqq-ədaləti barpa etməyənə qədər dünyanın axırı gəlib çatmaz.” İmam Əli (ə) “Nəhcül-bəlağə” kitabında bu mövzuya bir neçə yerdə toxunur. Allah-taala Qur’anda buyurmuşdur ki, Biz yer üzündə zəif düşüb əzilənlərə bol ne’mət vermək, onları yer üzünün (rəhbər və) varisi etmək istəyirik.” İmam Hüseyn (əleyhissəlam) buyurmuşdur: “Əgər dünyanın sonuna təkcə bir gün qalsa, Allah-taala həmin günü, mənim nəslimdən bir kişinin qiyam edib zülmlə dolu olan dünyanı haqq-ədalətlə dolduracağına qədər uzadar. Mən Peyğəmbərin (s.a.s) bu cür buyurduğunu eşitmişəm”. Qeyd edək ki, İslam tarixində var ki, hələ doğuımamışdan öncə İmam Məhdi barəsində bir sıra alimlər kitab yazıblar. Bu kitablardan Məhdi barəsində hədislər toplanıb və müsəlman inancında Məhdiyə münasibət məsələsi araşıdırılıb. Sonuncu İmam barəsində hədislər isə qeyd etdiyimiz kimi, xeyli saydadır. Bu hədislərdə Məhdinin doğuluşu, qeybə çəkilməsi, qeybin zərurəti, həmçinin zühur, zühurun əlamətləri, zühurdan sonra baş verəcək hadisələr qeyd olunur. Müsəlman alimləri bu hədislər içərisində səhih, ciddi mənbələrə söykənənləri seçərək toplamışlar. Məhdinin qiyamı və hakimiyyəti Həzrət Məhdinin nə zamana qədər qeybdə qalacağı dəqiq deyil. Amma İslam Peyğəmbərindən (s.a.s) axırzaman, Məhdinin zühur əlamətləri ilə bağlı hədsilər söylənilib. Ancaq həm Allah Rəsulu (s.a.s), həm də Məhdi özü hədislərində insanlara müraciət edərək zühur üçün dua etməyi tövsiyə edib, zühurun sırf Tanrının iradəsinə bağlı olduğunu bəyan ediblər. Ümumu olaraq hədislərdə dünyada əxlaqi aşınmaların baş verdiyi, fitnə-fəsadın, müharibələrin, haqsızlıqların geniş yayıldığı zaman baş verəcək. Tarix və hədis qaynaqları Məhdinin (ə.f) zühürunun Məkkə şəhərində, Həcc mövsümündə (Hicri təqvimin Zilhiccə ayı), Cümə günü baş tutacağı qeyd olunur. Zühurdan sonra Məhdinin Bədr müharibəsində Peyğəmbərlə birlikdə savaşmış müsəlmanların sayı qədər, yəni 313 nəfər naibi (köməkçi, nümayəndə) toplanacaq. Bu nümayəndələr planetin müxtəlif bölgələrindən (o cümlədən hədislərdən naiblər arasından Azərbaycandan da şəxs və ya şəxslərin olacağı bildirilir) olmaqla, yüksək intellekt vəə bacarıları ilə seçilən insanlar olacaqlar. Yeri gəlmişkən, 6-cı İmam Cəfər Sadiqdən nəql olunan rəvayətdə zühur öncəsi Azərbaycanda mühüm, bir başa zühur hadisəsi ilə əlaqədar olacaq hadisələrin baş verəcəyi ilə bağlı məlumat verilir. Tarixin qarmaşıq dövründə baş verəcək zühurdan sonra bir sıra müharibələr baş verəcək. Ilk növbədə İlahi ədalətin bərqərar olmasını qəbul edə bilməyən müsəlmanlar arasından olan müqavimətçilərlə, daha sonra bir sıra xarici qüvvələrlə müharibələr baş verəcək. Qeyd edək ki, bu barədə müxtəlif mənbələr çoxlu sayda hədis və rəvayətlər söyləyiblər. Ancaq İslam alimləri bu məlumatların bir hissəsinin səhih mənbələrə söykənmədiyini əsas gətirərək qəbul etmirlər. Bu mövzuda əsas diqqət olunan məqam sonuncu İmamın (ə.f) şəxsiyyəti və yerinə yetirəcəyi İlahi missiyasıdır. Məsum imamlardan söylənilənlərə əsasən sonuncu İmamın zühurunu gözləmək yüksək əxlaqi, mənəvi dəyərlərə söykənən intizar fəlsəfəsidir. Intizar fəlsəfəsinə səbr, müqavimət, iman, ədalət (Məhdinin əsas missiyasının dünyada İlhai ədaləti bərqərar etmək olduğunu unutmamalı) və digər yüksək keyfiyyətlər daxildir. Qeyd edək ki, tarix boyu çoxlu sayda insanlar (hətta Məhdinin doğumundan öncə) Məhdi adından istifadə edərək böyük hərəkatlar yaradıblar. Bir sıra müharibələri, üsyanların, müqavimət hərəkatlarının liderləri özlərini Məhdi elan etməklə xalqdan dəstək alıblar. Orta əsrlərdə daxili müharibələrdə, 19-cu əsrdə müstəmləkə işğallarına qarşı savaşda (Sudanda 20 ildən artıq davam edən müqavimət hərəkatının lideri Mehdi olduğunu elan etmişdi) və nəhayət son illərdə Məhdi və ya onun nümayəndəsi olmağa iddia edənlər meydaana çıxmışdı. Ancaq onların hamısı tez bir zamanda doğru olmadığı aydın olub. Bu zaman bir sual ortaya çıxır ki, Məhdiliyə bu qədər iddiaçı olub. Bəs görəsən həqiq Məhdi (ə.f) zühur edəndə ona necə inanacaqlar. Hədsilərdə bu mövzuya toxunulur və qeyd edilir ki, insanlar zühur edəcəyi zaman Məhdi tanıyacaqlar. Yalnız Məhdinin gəlişinin və İlahi ədalətin bərpasını qəbul edə bilməyən insanlar Məhdini inkar edəcəklər. Təbii ki, doğrusunu Allah bilir. Kənan
Задан: 7 Сентябрь, 2009 , Опубликовано: 7 Сентябрь, 2009
Rashad | Salam alekum meni bele bir sual cox duwunmeye vadar edib.Bir menbeden ewidmiwemki ImamZaman aqa zuhur eliyib birdeki Hindisdanda hansisa bir vilayetde yawayir adida Santa Say Baba gedir ve belede deyirlerki muselman alemi onu omrunun sonuna 9 il qalmiw taniyacaq xahiw edirem bu sualima aciqlama getiresiniz etrafli wekilde evvelceden minnetdarliqimi bildirirem
Ответ / Cavab

aleykum salam. bu cür cəfəngiyyatlara inanmayın. hədislərdə var ki, İmam Zaman (ə.f) zühur edəndə (Məkkədə) hər kəs onu tanıyacaq. və zühur aşkarda olacaq. Onun zühurdan sonra neçə il yaşayacağı haqda mənbələrdə bir neçə məlumat var. Ancaq daha doğrusunu Allah bilir.
Задан: 7 Сентябрь, 2009 , Опубликовано: 7 Сентябрь, 2009
LALE | salam,bu gece yuxumda Hz Xediceni gormushem,gorurem bashimi siqallayir,hem de imam Huseynin ustunde aqlamisham,bunun ne kimi menasi var,saq olun
Ответ / Cavab

aleykum salam. yuxuda müqəddəsləri görmək yaxşı yozulur. ancaq biz saytın bu bölməsində İslam dini ilə bağlı suallara cavab veririk, yuxu yozumlamırıq.
Задан: 7 Сентябрь, 2009 , Опубликовано: 7 Сентябрь, 2009
anonimka | Bu defeki suallarim teharetle baglidir:Paltarim qana batmishdi onu yuyub pakladiqdan sonra onda qan lekesi qalib, onunla namaz qila bilerem? Men risalede oxudum ki: Məsələ 26: Sidik və ğait məxrəcinin yuyulduğu az su beş şərtlə dəydiyi ayrı bir şeyi nəcis etməz ve shertlerden bi rise: 3. Sidik və ya ğaitlə birlikdə qan kimi ayrı bir nəcasat gəlməsin. Bu hokm qadindan gelen ve qusle sebeb olan istihaze axintilarinada aiddir yoxsa yox? Evlerden krantdan gelen su kurr suyana aiddir yoxsa axar??
Ответ / Cavab

qan ləkəsi aradan aparılmalıdır. bəli, qadından gələn qan heyz, nifas qanı deyilsə, istihazə hökmündədidir. karantdan gələn su kürr su hökmündədir.
Задан: 7 Сентябрь, 2009 , Опубликовано: 7 Сентябрь, 2009
Aysen | salam.Oncelikle butun oruc tutanlarin Ramazan bayramini tebrik edirem.Size sualim budur ki,sunni,siye demek gunahdir,yeni o haqda danismaq gunahdir?
Ответ / Cavab

aleykum salam. sunni və ya şiə demək və ya danışmaq günah deyil. sadəcə bu kimi məzhəb fərqlərini şişirdib münaqişəyə çevirmək haramdır. hər iki məzhəb Tək Allah iman gtirir, Peyğəmbəri qəbul edir. sadəcə biur sıraa tarixi və şəri məsələlərlə bağlı məzhəblər, yəni hüquq məktəbləri arasında fərqlər var.
Задан: 7 Сентябрь, 2009 , Опубликовано: 7 Сентябрь, 2009
sabina | Salam. Size iki sualim var: Menim orqanizimde problem oldugu ucun uzume sizanaqlar cixir, yeni cox olur uzumde. Men bele halda cemiyetde cixmaga bir az utaniram, olar ki men azda olsa kosmetik vasitelerden istifade edib ki onlari uzumde ortum. Bunu bezek meqsedi ucun etmirem, sadece uzumun o yaralarini ortmek isteyirem. Bu mene gunah deyilki? 2. Ish yerinde olarken qish aylarinda(hava tez qaralir) namaz qilmaga mecburam, cunki eve gelende zohr ve esr namazlarim gezaya qalir, amma bedenim cox vaxt necis olur, tualetde su olmur ve cox vaxt natemizlik olur saire. Men bele weraitde ne etmeliyem: namazlari gezaya saxlayib evde qilmaliyam, yoxsa bedenim necis olsa bele qezaya buraxmayib iwde qilmaliyam? Bu sual meni cox narahat edir. Cunki namazlarimin qezaya dushmesini istemirem. Buna gore cox fikir edirem. Men ne etmeliyem?
Ответ / Cavab

aleykum salam. qadının başqası üçün bəzənməsi haramdır. dediyiniz şəkildə kosmetikadan istifadə haram deyil. bədənin nəcis halında namaz qılmaq olmaz, sizin üçün yeganə seçim namazları evinizdə qılmaqdır.
Задан: 7 Сентябрь, 2009 , Опубликовано: 7 Сентябрь, 2009
Elmir | Salam. Axwam yatanda qusl alib yatmisam seherde imsak vaxti durmusam. imsakdan sonra yatarken mende meni ifraz olundu yatdigim yerde xeberim olmadan. bu orucu pozur? ama sonra gedib temizlendim. qusul almaq lazim idi? bu ne ile elaqedar olur? yuxuda pis seyler gorende bele seyler bash verir? ve birde e-mail unvaninizi yazardiniz size suali vermek isteyirem burda istemirem gorsensiz. mumkunse.
Ответ / Cavab

aleykum salam. bu təbii haldır. sahurdan sonra yatarkən məni xaric olması orucu pozmur. sonra qusl almalısınız, imkan daxilində. mirkelam_1@mail.ru
Задан: 7 Сентябрь, 2009 , Опубликовано: 7 Сентябрь, 2009
xaver | salam,cox xahish edirem,bu sualima cavab veresiniz,bir mominin yanlish yere her hansi bir meseleye gore tovbe etmesi,sonradn ise hemin o elediyinin gunah olmamasini bilirse ve tovbesini pozmaq isterse bu gunahmi sayilir,o adam nece etsin ki axi sonradan basha dushub ki tovbelik bir ish yoxmush,saq olun,
Ответ / Cavab

aleykum salam. əgər yanlış işə görə, edibsə poza bilər.
Задан: 7 Сентябрь, 2009 , Опубликовано: 7 Сентябрь, 2009
Deniz | Namazdan sonra insan gorseki onun bedeninin bir qismi acilib(beli, ayagi) onun namazi sehihdir? Men Bakida magazadan bir balaca canta almiwdim ve satici bunun at derisinden oldugunu demiwdi. Bu cantanin ustunde chin herifleri var idi. Sonram bilmiwdim ki “kafir olkesinden alinan deri eshyalari necisdir. Amma eger muselmandan alinarsa pakdir.” Amma men bilmirem ki o satici muselman idi ya yox. Bu canta necis hokmundedir ya pak?
Ответ / Cavab

Əgər sonradan builibsinizs., namaz zamanı bərəiniz olmayıbsa namazınız batil deyil. çantadan istifadə edə bilərsiniz, yalnız islansa onu vəı dəydiyi əşyaları yuyub paklamalısınız. müsəlman ölkəsində satıcının inancını araşdırmağa ehtiyac yoxdur.
Задан: 7 Сентябрь, 2009 , Опубликовано: 7 Сентябрь, 2009
FAIG | SALAM SÜBH NAMAZINDAN SONRA YUXUYA GEDIB YATMISHAM AMMA YUXUMDA CINSI ÄLAGÄDÄ OLDUGUM YADIMDADI AYILANDAN SONRA MÄN ORUCUMU POZMAMISHDIM AXSHAMA GÄDÄR TUTDUM AMMA NAMAZIMI GILMAMISHDIM O GÜNÜ GÖZLÄDIM IFTARDAN SONRA PAK OLUM GÄZALARINI GILIM DOGRUSU BUDU YOXSA AGZI ORUC CIMMÄK OLAR
Ответ / Cavab

Aleykum salam. Oruc halda qusl almaq olar. Və sizin vəzifəniz qusl alıb namaz qılmaq idi. Hətta namaz vaxtı çataanda su tapa bilməzsəniz, o zaman təyəmmümlə namaz qılmalısınız.
Задан: 6 Сентябрь, 2009 , Опубликовано: 6 Сентябрь, 2009
Страница 10518 из 10944 << < 10514 10515 10516 10517 10518 10519 10520 10521 10522 > >>
© 2018 All right reserved www.islam.az waplog